Dendrologické posudky

Dendrologický nebo arboristický posudek je odborné posouzení aktuálního stavu stromů zahrnující kromě zjištění veškerých dendrometrických charakteristik také vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřeviny včetně návrhu pěstebního opatření.

Posudky zpracovává dendrolog nebo arborista. Ke zpracování používáme stejnou metodiku jako pro inventarizaci dřevin, výstupem je však podrobnější materiál obsahující detailní hodnocení dřevin včetně fotodokumentace jednotlivých poškození. Dendrologické a arboristické posudky jsou vzhedem k vyšší podrobnosti požadovány obvykle pro menší počet dřevin, např. významné aleje, památné stromy, dřeviny na významných veřejných prostranstvích apod. 

Dendrologický nebo arboristický posudek je možné zpracovat za účelem:

  • zjištění zdravotního stavu a provozní bezpečnosti významných dřevin a stanovení návrhu pěstebních opatření za účelem zvýšení jejich životnosti
  • stanovení ekologické újmy při plánovaném kácení dřevin
  • vyčíslení poškození dřeviny v případě vzniklé škody

Ekologickou újmu stanovujeme na základě metodiky AOPK ČR. Stabilitu stromů hodnotíme metodou WLA (Wind Load Analysis). V případě nutnosti specializovaných entomologických nebo fytopatologických průzkumů zajišťujeme tyto výzkumy u externích specialistů. 

Rozumím
###message