Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin je kvalitativním zhodnocením dřevin. Je základním materiálem, bez kterého nelze kvalitně provádět správu a údržbu zeleně. Je podkladem pro zpracování analýzy dendrologického potenciálu a ke stanovení plánu péče o dřeviny. Na základě plánu péče získá správce zeleně časové i finanční nároky na provádění koncepční a kvalitní údržby dřevin. Jedná se o materiál, u kterého je nutné počítat s jeho pravidelnou aktualizací.

V rámci inventarizace dřevin se u každé dřeviny hodnotí (dle požadované podrobnosti): 

  • základní dendrometrické charakteristiky (průměr a obvod kmene, výška stromu, výška a průměr koruny)
  • sadovnická hodnota - komplexní hodnota zohledňující i estetickou a kompoziční funkci dané dřeviny
  • věkové stadium (fyziologické stáří)
  • fyziologická vitalita - charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity, hodnoceny jsou ukazatele životaschopnosti
  • zdravotní stav - vyjadřuje stupeň mechanického oslabení a poškození jedince
  • provozní bezpečnost stromu - je souhrnný parametr, který hodnotí rozsah staticky významných symptomů a potenciál ohrožení daný stabilitou stromu vzhledem k charakteru lokality (tzv. cíl pádu)
  • perspektiva dřeviny - je posuzována podle vitality a zdravotního stavu dřeviny s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám
  • návrh opatření - kategorie navrhovaných zásahů (stromy ke kácení, stromy k ošetření, stromy ponechané bez zásahu) včetně podrobné technologie ošetření stromu
  • naléhavost opatření - etapizace zásahů
  • funkční a estetický význam dřevin (vyžadován podle §8 odst.1 Zákona 114/1992 Sb.) - vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí, které dřeviny v daných podmínkách a na daném stanovišti plní
Rozumím
###message