Územní studie (generel zeleně)

Územní studie (dříve nazývaná generel zeleně) je dlouhodobě použitelným koncepčním materiálem pro tvorbu a doplňování ploch sídelní zeleně. Jedná se o základní materiál, který eviduje a hodnotí funkční využití veškerých stávajících ploch sídelní zeleně a navrhuje využití u ploch plánovaných. Je tak důležitým podkladem pro územní plán.
Cílem územní studie je vytvořit funkční, dle možností propojený systém ploch zeleně. Stanovuje regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, navrhuje etapizaci realizací, rekonstrukcí a dalších úprav ploch zeleně a tyto plochy kategorizuje do intenzitních tříd údržby.
Je cenným nástrojem strategického plánování pro města - odbory územního plánování, odbory životního prostředí, správy zeleně atd.

Rozumím
###message