Konzultace a poradenství

V rámci všech odvětví naší činnosti zajišťujeme kompletní poradenskou činnost, která našim zákazníkům zajišťuje komplexní pohled na problematiku návrhů, správy zeleně a možnosti financování. Odborné poradenství je poskytováno buď vlastními pracovníky nebo zajištěno z řad externích spolupracovníků a konzultantů.

Dotace EU

V této oblasti nabízíme posouzení vašeho záměru z hlediska možnosti získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu. Dále nabízíme možnost zpracování přehledu vhodných dotačních titulů z hlediska právní subjektivity žadatale, s vyznačením aktuálních a plánovaných výzev. Cílem služby je zjištění, zda lze pro záměr získat podporu z některého ze strukturálních fondů EU.

Těm, kteří se rozhodnou vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace při přípravě projektu či vybraných částí:

  1. Příprava a řízení projektu - Mezi často využívané služby při přípravě projektu patří např. ekonomická analýza, definice podnikatelského záměru, zpracování potenciální produkce odpadů, rozptylové studie, studie proveditelnosti k projektům OP ŽP (izolační zeleň, snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů).
  2. Realizace projektu - Ve fázi realizace projektu vám pomůžeme např. s přípravou monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, komunikací se zprostředkujícím subjektem či poskytovatelem dotace, sledování uznatelnosti nákladů, apod. Cílem služby je minimalizace rizika vrácení dotace.
  3. Výběrová řízení - Jsme připraveni realizovat celé výběrové řízení, případně zajistit pouze jeho části (např. zpracování zadávací dokumentace, příprava kvalifikačních kritérií) anebo poskytnout konzultace při realizaci vlastními silami.

Zahradní a krajinářská architektura
V oblasti zahradní a krajinářské architektury je vhodné využít konzultaci ve fázi předprojektové přípravy, což může pomoci k lepší specifikaci požadavků na následnou projektovou dokumentaci a může včas odhalit případné komplikace, které je třeba řešit.

Hodnocení dřevin
Poskytujeme konzultace v problematice fytopatologie, způsobu ošetření dřevin, zlepšení stávajících stanovištních podmínek stromu, ochrany stromu při plánované stavební činnosti apod.

GIS a geografická data
Jsme schopni vám nabídnout konzultace a poradenství také z oblasti GIS i geografických dat. Můžeme vám poradit před nasazením technologie GIS i se pokusit zefektivnit práci v již nasazeném systému. Stejně tak vám můžeme pomoci s návrhem datového modelu, získáním podkladových dat, převodem dat nebo vám doporučit vhodnou aplikaci pro práci s geografickými daty.

Rozumím
###message