Projekční činnost

V rámci naší projekční činnosti vám nabízíme zpracování návrhu ve všech stupních projektové dokumentace od kreativní studie záměru po precizní technickou dokumentaci pro provedení stavby (dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb; změna 62/2013 Sb.). Běžnou součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet a výkaz výměr, případně orientační propočet nákladů ve fázi studie stavby. Poskytnout vám můžeme také konzultace v rámci předprojektové přípravy, spolupráci při výběru dodavatele a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Kromě vegetačních prvků se specializujeme na prvky drobné architektury, které jsou nedílnou součástí venkovního prostoru (chodníky, schodiště, terasy, altány, pergoly, opěrné a okrasné zídky, oplocení, mobiliář, sportovní a herní prvky). Při projektech nad rámec zahradní a krajinářské architektury spolupracujeme s osvědčenými subdodavateli z oboru stavební architektury, vodního hospodářství, elektroinstalací, osvětlení, dopravních staveb aj. 

K projektové činnosti nabízíme kompletní inženýrskou činnost spočívající ve vyřízení všech potřebných povolení a získání stanovisek správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů státní správy.

Dále nabízíme zpracování dokumentace pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a dokumentace pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les včetně návrhu náhradních výsadeb.

Přehled jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

 • Studie
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provední stavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Nabízíme zpracování následujících typů projektů:

Ve městech a obcích:

 • parky a parkově upravené plochy
 • uliční zeleň
 • historické parky a zahrady
 • zeleň v okolí administrativních budov
 • zeleň ve vyhrazených areálech - nemocnice, školy
 • hřbitovy
 • rodinné zahrady
 • dětská hřiště
 • střešní zahrady
 • interiérová zeleň

V krajině:

 • plány ÚSES pro územní plány a komplexní pozemkové úpravy
 • realizační projekty výsadeb prvků ÚSES (biocentra, biokoridory, interakční prvky)
 • aleje
 • doprovodná zeleň komunikací a vodotečí
 • protierozní opatření
 • vegetační úpravy při rekultivacích
 • izolační zeleň
 • vegetační úpravy v krajině - remízky, větrolamy, sady aj.
Rozumím
###message