Atregia spoluřešitelem vědecko-výzkumného projektu

atregia_male_vodni_plochy
atregia_male_vodni_plochy

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) podpoří vědecko-výzkumný projekt s názvem “Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních opatření k eliminaci hydrometeorologických extrémů“. Hlavním řešitelem je Vysoké učení technické v Brně, spoluřešiteli jsou dále Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a společnosti ASITIS a Atregia. 

Hlavním cílem výzkumu bude vyhodnocení potenciálu rozvoje malých vodních ploch (MVP) v krajině jako adaptačních opatření. Projekt je zaměřen na problematiku zvýšení retence povodí - zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu na základě návrhu a realizace adaptačních opatření formou malých vodních ploch, jako součástí komplexního systému přírodě blízkých opatření. Vodní hospodářství krajiny je vždy navrhováno v návaznosti na další funkční systémy - významné jsou v tomto kontextu Územní systémy ekologické stability (ÚSES), jejichž kontext bude také předmětem výzkumu. Projekt k identifikaci vhodných lokalit a ploch pro realizaci MVP využívá integraci nových zdrojů informací (ekoinovací) použitím technologií dálkového průzkumu Země (DPZ) - založených na vyhodnocení multispektrálních a radarových družicových dat.

Práce na projektu budou zahájené v lednu 2021 a konečné výsledky projektu budou k dispozici v roce 2024.

 

Rozumím
###message