Technický a autorský dozor

V obou případech se jedná o dozor v průběhu realizace stavby, který pomáhá investorovi dohlížet na stavbu a řešit problémy, které vznikají v průběhu realizace. Cílem autorského i technického dozoru je ohlídání kvality díla, čímž předchází budoucím vícepracím a šetří tak finanční prostředky.

Technický dozor

Jedná se o dozor investora. Tento dozor může vykonávat i osoba, která není přímo autorem díla. Součástí technického dozoru je seznámení se s dokumentací provedení stavby, obsahem smluv a obsahem stavebního povolení a kontrola dodržení všech v nich specifikovaných požadavků. Dále je jeho úkolem sledování a vedení stavebních a montážních deníků, projednání dodatků a změn dokumentace, kontrola faktur a jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách, příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, účast na kolaudačním řízení a kontrola vad a nedodělků.

Autorský dozor

Je dohled autora projektu nad souladem stavby se zpracovanou projektovou dokumentací, který je zakotven ve stavebním zákoně. Součástí autorského dozoru je zejména poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dodržení souladu dokumentace s prováděnou stavbou, posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny, sledování kvality prováděných dodávek a prací, účast na kontrolních dnech.

Rozumím
###message